Državni simboli in znamka Slovenije

 • Pregled skozi čas
 • Poslanice
 • Slovenija v svetu
 • Prej in zdaj
 • Praznujemo
 • Uvod

  Zgodovina Slovencev kot naroda je kajpak bistveno daljša od zgodovine naše samostojne države, Republike Slovenije.  Na območju, kjer leži naša država, se ta zgodovina po prepričanju večine strokovnjakov začenja ob veliki selitvi Slovanov z evropskega vzhoda in s prvo znano državno tvorbo Slovencev, imenovano Karantanija, sredi 7. stoletja nastale plemenske zaveze pod vodstvom kralja Sama, ki je obstajala skorajda 300 let. Vsekakor pa tega začetka ni mogoče enostavno ločiti od ljudstev, ki so območje naseljevala in njegovo kulturno dediščino območja ustvarjala že prej: Ilirov iz zgodnje železne dobe, Keltov, ki so v 3. stoletju osnovali kraljevino Noricum, kasneje rimsko provinco, ter  zlasti ne od rimskega imperija, ki je  zapustil bogato kulturno dediščino zlasti v prvih mestih, ki so se pojavila na tem območju. Ta bogata mešanica preteklega in novega se je dolgo preurejala v novo, samosvojo narodno skupnost, ki je dozorela  predvsem z izdajo prvih knjig in oblikovanjem prvih zametkov narodnega programa v 16. stoletju. Zgodovina je tukaj v svojem časovnem toku ustvarila nekaj simbolnih točk, iz katerih močno črpa naš zgodovinski spomin. Karantanski grb in karantansko pokrivalo, knežji  kamen z Gosposvetskega polja, brižinski spomeniki, grbe slovenskih dežel, zlasti dežele Kranjske, mogočna dinastija celjskih grofov, lipov list,  najvišja gora naše dežele Triglav in slovenska tribarvna narodna zastava so izviri, iz katerih se je poskušalo izhajati tudi pri iskanju najustreznejših rešitev za uradne državne simbole, kakršni so grb, zastava in himna Republike Slovenije.

  Zastava

  Opis zastave
  Osnova za zastavo Republike  Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava, ki so ji dodali državni grb. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu od zgoraj navzdol takole: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Središčna točka grba na zastavi  se pokriva s točko 1/4 dolžine zastave in točko stika bele in modre barve. Grb sega z gornjo polovico grba, na kateri so zvezde, v belo polje, z drugo polovico pa v modro polje. Višina grba je 1/3 širine zastave oz. je enaka širini ene od treh barv zastave..

  Zgodovina zastav
  Slovenska narodna zastava – belo- modro- rdeča tribarvnica – se je uveljavila leta 1848, v času "narodnega preporoda", ko so Slovenci določili slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski administraciji. Ministrstvo notranjih zadev na Dunaju je 23. septembra 1848 kranjske deželne barve, ki jih je že leta 1836 določil cesar Ferdinand,  potrdilo. Tako je belo-modro-rdeča zastava postala slovenska narodna zastava. Prvi so jo razvili spomladi, v marcu  1848. leta v času revolucionarnega vrenja slovenski študentje na Dunaju, v Ljubljani pa je prvič zavihrala 7. aprila 1848. leta na stavbi gostilne Zlata riba na Wolfovi ulici. Zastave v belo-modro-rdeči barvni kombinaciji (prvotno je imel kranjski grb iz leta 1463 namesto bele barve zlato barvo) so takrat spontano osvojile srca Slovencev in zavihrale po vsej deželi. Po januarski diktaturi v Kraljevini Jugoslaviji leta 1929 je bila narodna zastava prepovedana, po II. svetovni vojni pa je bila osnova za republiško zastavo v okviru tedanje Jugoslavije, kombinirana z rdečo zvezdo.
   
  Slovensko državno zastavo je 24. junija 1991 določila takratna slovenska skupščina, predhodica današnjega Državnega zbora, s sprejetjem amandmaja C (100) k ustavi iz leta 1974 ter z njo v času tik pred slovensko osamosvojitvijo nadomestila staro republiško zastavo. Tako je Slovenija v novo obdobje vstopila tudi z novimi simboli (grb, zastava,  himna).

  Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki je bil sprejet leta 1994, določa in ureja ravnanje z obema zastavam, z zastavo Republike Slovenije in z slovensko narodno zastavo. Obe se lahko uporabljata istočasno. Prva predstavlja državo Slovenijo,  druga pa okrog 2,5 milijona Slovencev, živečih  po vsem svetu,.

  Uporaba zastav
  uporabe državne zastave in določa, da je  stalno izobešena:
  - na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, sedež državnega zbora, sedež državnega sveta in sedež vlade;
  - na območju mejnih prehodov;
  - na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, oziroma v skladu s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;
  - na ladjah in na drugih plovilih; z zastavo so označena tudi letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na način, ki jih določajo predpisi.

  Zastava se izobesi ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:
  - na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
  - na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju,
  - na dan 1. in 2. maja, praznik dela,
  - na dan 25. junija, dan državnosti,
  - na dan 26. decembra, dan samostojnosti in enotnosti,
  na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov. Seveda se zastava izobesi tudi ob drugih protokolarnih dogodkih.  Zastava je lahko stalno  izobešena tudi za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.

  Grb

  Opis  grba
  Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde.  Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. Grb je oblikovan po določenem geometrijskem in barvnem pravilu.

  Po levi in desni strani ima grb rdečo obrobo,  tako da se v njem pojavljajo vse tri barve s slovenske tribarvnice. S pomočjo zlate barve treh zvezd je ohranjen tudi spomin na zlato barvo v zgodovinski zastavi dežele Kranjske. 
   
  Idejna zasnova grba
  Avtor grba je akademski kipar Marko Pogačnik, rojen v Kranju, ki živi v Šempasu pri Novi Gorici. Ta zanimivi umetnik, ki je med drugim prejel tudi nagrado Prešernovega sklada, grb utemeljuje kot »kozmogram« države Slovenije. Kozmogrami, po prevodu iz grškega jezika »celostni zapisi« kot genski zapis posameznika,  so reliefna oz. likovna znamenja, ki uvajajo v prostor zdravilno energijo; energija, ki jo uvaja kozmogram slovenski grb, torej uvaja energijo, ki podpira slovensko identiteto. Zato avtor grba ideje za nastanek  ni jemal iz zgodovinskih sporočil, simbolov in drugih znamenj, marveč je grb zanj zgolj celostni zapis prostora, v katerem obstaja Slovenija, torej nekakšen njegov odtis.  Grb ima po njem zato natančno določeno shemo, v kateri je kodirana vsebina. V tem smislu sta mu kot osnova vendarle služili dve umetnini, ki sta zanj po svoji naravi podoben »zapis prostora«. Prva je Prešernova pesnitev Krst pri Savici z uvodno sliko, skozi katero se je preko  pesnika strukturiral simbolni prostor Slovenije: Triglav nad gladino Bohinjskega jezera in z zlato svetlobo nad goro, ter Plečnikov steber Device Marije, ki danes stoji pred župnijsko cerkvijo na Bledu, kjer se lik novega slovenskega grba prvič pojavlja na Marijinem plašču s Triglavom in šesterokrako zvezdo nad njim.

  Pogačnik temu osnovnemu orisu slovenskega prostora dodaja še nekatere elemente. Osnovni sistem predstavljajo tri glavne osi, ki vse tečejo od Triglava: os celosti v smeri Istre, kreativna os v smeri Ljubljane do belokranjske Kolpe oz. vasi Rosalnice, os preobrazbe čez Slovenj Gradec preko Murske Sobote do meje z Madžarsko. Te osi ustvarjajo tri med seboj prepletene trikotnike. V  grbu so hkrati zajeti vsi antični elementi prostora: element zraka (modro nebo), element ognja (zlate zvezde), element vode (valovje) in element zemlje (gora). Vsi našteti elementi skupaj z drugimi prinašajo dve temeljni poročili. Prvo je: »Slovenija je dežela, kjer sta nebo in zemlja med seboj povezana in uravnotežena«, drugo pa: »Moški in ženski pol bivanja sta med seboj polarizirana in uravnotežena. Tako nastaja med njima ustvarjalna napetost, ki v deželi spodbuja razvoj in preobrazbo.« Likovno se trikotniki iztečejo v podobo, ki jo lahko identificiramo kot Triglav, ter v zvezde, ki jih lahko pojmujemo kot zvezde celjskih grofov, kar je za državni simbol, ki potrebuje zgodovinsko ozadje, potrebno. V principu pa gre za energijsko polje zemlje, ki je povezano z energijskim poljem kozmosa, saj brez te povezave dežela ne more živeti.

  Ni čisto nerazumljivo, da takšna razlaga umetnikovega koncepta pri oblikovanju grba zlasti med tistimi ljudmi, ki se bodisi strokovno, včasih pa povsem laično ubadajo z vprašanjem državnih simbolov, še zmerom vzbuja jezo pa tudi posmeh. Tem kritikam je skupno predvsem to, da ne priznavajo nobenih  možnosti oblikovanja državnih simbolov zunaj tradicionalnih heraldičnih pravil, ter to, da avtorjeve razlage običajno niso niti prebrali.  Zahteve, da je potrebno državne simbole, še zlasti grb, radikalno spremeniti, v prvih letih samostojne Slovenije zato sploh niso bile redke, vendar postopoma pojenjujejo. Tudi v skladu z avtorjevim načelom, »da se državnega grba ne da razumeti in tudi vzljubiti, če se ne spozna njegovih razsežnosti.«

  Geometrijska kompozicija grba
  Na osnovi tega je  grb oblikovan kot natančna geometrijska kompozicija, katere temelj predstavljata dva enakokraka trikotnika:  "trikotnik nebes" in  "trikotnik zemlje". Ta dva trikotnika se z vrhovoma stikata v središču spodnje od zvezd. "Zemeljski" del grba je znotraj polariziran; en pol predstavlja vijuganje obeh valovnic, drug pol pa Triglav, ki je sestavljen iz treh enakokrakih trikotnikov. Ti trije skupaj sestavljajo že omenjeni trikotnik zemlje.

  Uporaba grba
  Uporabo grba enako kot za zastavo določa Zakon o grbu, zastavi in himni republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki je pri določilih pri grbu še konkretnejši, saj ta simbol po svoji naravi  ne dopušča toliko poljubnosti pri svoji rabi kot zastava. To je razumljivo, saj je uporaba grba  vezana predvsem na pečate in dokumente ter uradne oznake  državnih ustanov, s katerimi se navzven predstavlja država.

  Himna

  Izvor
  Besedilo himne je sedma kitica pesmi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna "Zdravljica", melodijo pa iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla. Zdravljico je nekdanja republiška skupščina kot slovensko himno potrdila že 29. marca 1990, torej že pred osamosvojitvijo,  že skoraj leto prej pa je bilo 27. septembra 1989 v XII. amandmaju k ustavi SR Slovenije v Skupščini Socialistične republike Slovenije zapisano naslednje določilo: Himna Socialistične republike Slovenije je »Zdravljica«. Prešernova Zdravljica je bila sicer prvič objavljena v Kmetijskih in rokodelskih Novicah leta 1848.

  Sedma kitica se glasi:

  Živé naj vsi naródi,
  ki hrepené dočákat' dán,
  da kóder sónce hódi,
  prepír iz svéta bó pregnán,
  da roják,
  prost bo vsák,
  ne vrág, le sósed bo meják.


  Uporaba
  Že omenjeni Zakon o grbu, zastavi in himni republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi uporabo določa, da se himna izvaja v skladu svečano in usklajeno z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno; da se izvaja z glasbili, s petjem, ali z glasbili in s petjem; in da himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev.

  Himna se obvezno izvaja:
  - ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;
  - ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;
  - pri polaganju vencev, ki jih polagajo uradni predstavniki Republike Slovenije oziroma predstavniki tujih držav ali mednarodnih organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter na drugih podobnih krajih.

  Himna se lahko izvaja tudi na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo; ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov; na pogrebu osebnosti, ki ji Republika Slovenija izkazuje posebno čast; in v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem zakonom.

  Če se himna izvaja skupaj s himno tuje države ali s slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije, se izvede najprej himno tuje države oziroma slovesno pesem mednarodne ali druge tuje organizacije, nato pa himno Republike Slovenije.

  Razglasitev dela Zdravljice za državno himno je malce zmedla ljubitelje ene najbolj znanih in priljubljenih  zborovskih skladb Zdravljica. Dileme tukaj pravzaprav ni: skladba, v kateri pevci  v različnih aranžmajih prepevajo vse kitice Zdravljice, nikakor ni državna himna, marveč običajna zborovska skladba. Tako pevci kot publika jo zato pojejo in spremljajo kot vse druge skladbe, in  izvajalcem ob koncu – če si  to zaslužijo – namenijo tudi primeren aplavz.

  Ob državni himni, o kateri smo pisali zgoraj, se tu in tam pojavi tudi vprašanja o usodi slovenske skladbe Naprej zastava Slave, ki je med ljudmi vse nekje do začetka devetdesetih let veljala za slovensko narodno himno. Javno je bila prvič izvedena 22.oktobra 1860, ljudje pa so jo navdušeno prepevali ob vsakem pomembnejšem narodnem dogodku. Avtor glasbe je skladatelj Davorin Jenko, besedila pa pesnik Simon Jenko. Skladba ima strumen napev in narodno vzpodbudno sporočilo. Trenutno je himna Slovenske vojske.

  Razmerja slovenskih državnih simbolov do simbolov Evropske unije

  Od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo v letu 2004 je Slovenija kot članica te mednarodne skupnosti prevzela tudi njena simbola, namreč zastavo in himno. Uporabo obeh simbolov določa Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji , ki je bila sprejeta leta 2004.

  Evropska zastava
  je sestavljena iz kroga 12 zvezd na modri podlagi, število pa pomeni popolnost, celovitost in enotnost ter ni povezano s številom članic EU.  Razmerje stranic zastave je 1:1,5, kar včasih lahko povzroči kakšno težavico pri izobešanju te zastave skupaj s slovensko in drugimi, običajno normiranimi v razmerju 1:2. Osnovno pravilo je, da se zastava EU izobeša samo skupaj z zastavo Republike Slovenije, pri tem pa mora biti slovenska zastava postavljena na častno mesto. Izjema nastopa v  primeru, če se zastavi obesita ob uradnem obisku predsednika Evropske komisije ali predsednika Evropskega parlamenta (ter verjetno predsednika Evropskega sveta?).

  Himna Evropske unije, ki je zaključni del 9. simfonije nemškega skladatelja Ludwiga van Beethovna pod imenom Oda radosti (Ode an die Freunde),  pa se pri nas  igra ob sprejemih z vojaškimi častmi ob uradnih obiskih predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega parlamenta, ob uradnih slovesnostih ob praznovanju Dneva Evrope, lahko pa tudi ob drugih pomembnih prireditvah, povezanih z Evropsko unijo. Himna EU se  vedno igra s himno Republike Slovenije, pri čemer je na prvem mestu himna Republike Slovenije, ob sprejemih z vojaškimi častmi ob uradnih obiskih predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega parlamenta pa himna Republike Slovenije izjemoma odstopi častno mesto himni Evropske unije.

  Znamka Slovenije – I feel Slovenia

  Zakaj slovenska znamka?
  Tudi države – podobno kot gospodarske družbe za svoje produkte -  poskušajo s svojo predstavitvijo v tujini povečati svojo prepoznavnost in si  tako izboljšati svoj simbolni položaj in vpliv v mednarodnem prostoru. Posledice tega so lahko številne in pomembne: večje spoštovanje in upoštevanje s strani tujine pomeni  večji ugled države, ta pa  praviloma prinaša večji obisk turistov, povečuje  neposredno investiranje iz tujine in gospodarsko, kulturno in drugo sodelovanje z drugimi državami.. Intenzivneje  se  razvijejo tudi  simbolne, torej čustvene vezi, saj znamka države cilja predvsem na čutno in čustveno  privlačnost, taki odnosi pa so navadno trajnejši  od zgolj trenutnih funkcionalnih povezav. Zato ni naključje, da je znamka Slovenije je poimenovana »Slovenijo čutim«. Slovenije ni mogoče zgolj prikazati s podobo ali sliko, treba jo je občutiti!

  Znamka Slovenije ni namenjena le turistični promociji, marveč je vseobsegajoč simbol predstavitve in promocije slovenske kulture, znanosti, športa, gospodarstva, naše narave in nravi vseh nas, prebivalcev Slovenije.

  Osnova  znamke je "slovenska zelena", ki izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev. Govori o naši dobro ohranjeni naravi in naši odločenosti, da jo tako tudi ohranjamo. Znamka zato izpoveduje:
  - prizadevnost v stvareh, ki jih radi počnemo, s čimer sta povezani naša aktivnost in delavnost;
  - prepričanje, da je Slovenija  drugačna in da lahko to vsakdo tudi začuti;
  - prepričanje, da Slovenija človeka vzpodbuja k ukvarjanju s tistim, kar ga zares  veseli;
  - naša razvojna vizija je ohranjanje in krepitev zelene butičnosti male, a vendar zaradi svoje narave čudovite dežele;.
  - naše  poslanstvo je jasno - naprej z naravo (sonaravni razvoj).
  Znak in slogan sta v angleščini, saj se želimo z znamko predstaviti in uveljaviti v svetu.
   
  Uporaba znamke
  Znamka Slovenija daje osnove za vse aktivnosti na področju predstavljanja Slovenije doma in na tujem.  Znak I feel Slovenia je zaščiten in se lahko uporablja brez prevoda.

  Uporaba znamke (in logotipa) v promocijske namene je dovoljena vsem. Promocijska uporaba pomeni, da je mogoče tako vsebinske elemente znamke kot logotip prosto uporabljati (ob upoštevanju pravilne uporabe logotipa, ki je določena s posebnim priročnikom celostne grafične podobe) za nastope na sejmih, v promocijskih publikacijah, v oglaševanju izdelkov in storitev, pri različnih predstavitvah, na kongresih in konferencah, v dopisih, različnih drugih publikacijah  in podobno. Mora pa vsakdo, ki želi znamko Slovenije uporabljati pri svojih promocijskih aktivnostih, pridobiti za to soglasje skrbnika znamke,  Urada vlade za komuniciranje, ki ga je mogoče pridobiti s postopkom preko njegovega spletnega mesta . Želja skrbnika je, da bi se znamko čim več uporabljalo, vendar je ob tem razumljivo tudi njegovo prepričanje, da je to mogoče dobro storiti le ob upoštevanju smernic, ki so zapisane v posebnem priročniku , objavljenem na spletni strani. Zato se od uporabnikov tudi pričakuje, da bodo osnutek oblikovalske/grafične rešitve  skrbniku znamke predložili v potrditev